هشدارهای R و S


عبارات خطر (Risk)

 R1 Explosive when dry 

R2 Risk of explosion by shock, friction, fire or other source of ignition

R3 Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition

  R4 Forms very sensitive explosive metallic compounds

   R5 Heating may cause an explosion

  R6 Explosive with or without contact with air

  R7 May cause fire

 R8 Contact with combustible material may cause fire

   R9 Explosive when mixed with combustible material

  R10 Flammable

  R11 Highly flammable

  R12 Extremely flammable

  R13 Extremely flammable liquefied gas

   R14 Reacts violently with water

  R15 Contact with water liberates extremely flammable gases

  R16 Explosive when mixed with oxidizing substances

  R17 Spontaneously flammable in air

  R18 In use, may form inflammable/explosive vapour-air mixture

   R19 May form explosive peroxides

   R20 Harmful by inhalation

   R21 Harmful in contact with skin

   R22 Harmful if swallowed

  R23 Toxic by inhalation

  R24 Toxic in contact with skin

   R25 Toxic if swallowed

   R26 Very toxic by inhalation

   R27 Very toxic in contact with skin

   R28 Very toxic if swallowed

  R29 Contact with water liberates toxic gas

   R30 Can become highly flammable in use

    R31 Contact with acids liberates toxic gas

    R32 Contact with acid liberates very toxic gas

    R33 Danger of cumulative effects

   R34 Causes burns

    R35 Causes severe burns

   R36 Irritating to eyes

    R37 Irritating to respiratory system

    R38 Irritating to skin

    R39 Danger of very serious irreversible effects

    R40 Limited evidence of a carcinogenic effect

    R41 Risk of serious damage to the eyes

   R42 May cause sensitization by inhalation

    R43 May cause sensitization by skin contact

    R44 Risk of explosion if heated under confinement

    R45 May cause cancer

   R46 May cause heritable genetic damage

    R47 May cause birth defects

   R48 Danger of serious damage to health by prolonged exposure

    R49 May cause cancer by inhalation

    R50 Very toxic to aquatic organisms

    R51 Toxic to aquatic organisms

   R52 Harmful to aquatic organisms

    R53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment

    R54 Toxic to flora

    R55 Toxic to fauna

    R56 Toxic to soil organisms

    R57 Toxic to bees

    R58 May cause long-term adverse effects in the environment

    R59 Dangerous to the ozone layer

    R60 May impair fertility

    R61 May cause harm to the unborn child

    R62 Risk of impaired fertility

    R63 Possible risk of harm to the unborn child

    R64 May cause harm to breastfed babies

    R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed

    R66 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

    R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness

   R68 Possible risk of irreversible effects

   

در رابطه با عبارات خطر کدهای R1 الی R68 به صورت ذیل تعریف می‌شوند:

R1 – در حالت خشک قابل انفجار است.

R2 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.

R3 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و یا دیگر منابع جرقه، خطر انفجار زیاد است.

R4 – شکل ترکیبات فلزی بسیار حساس و قابل انفجار است.

R5 – گرما ممکن است باعث انفجار شود.

R6 – در صورت وجود یا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.

R7 -  ممکن است آتش بگیرد.

R8 – در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگیرد.

R9 – در صورت ترکیب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.

R10 – قابل اشتعال است.

R11 – قابلیت اشتعال بالا دارد.

R12 – به شدت مشتعل می‌شود.

R13 – گاز مایع با اشتعال بالا

R14 – با آب واکنش شدید می‌دهد.

R15 – در صورت تماس با آب، گازهای قابل اشتعال زیادی تولید می‌کند.

R16 – در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسید کننده، خطر انفجار وجوددارد.

R17 – در هوا خود به خود مشتعل می‌شود.

R18 – در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل یا منفجر شود.

R19 – ممکن است پروکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهند.

R20 – برای تنفس مضر است.

R21 – در تماس با پوست، مضر است.

R22 – اگر خورده شود، مضر است.

R23 – برای تنفس سمی است.

R24 – در تماس با پوست، سمی است.

R25 – اگر خورده شود، سمی است.

R26 – برای تنفس، خیلی سمی است.

R27 – در تماس با پوست خیلی سمی است.

R28 – اگر خورده شود خیلی سمی است.

R29 – در تماس با آب گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند).

R30 – هنگام استفاده ممکن است شدیدا مشتعل شود.

R31 – در تماس با اسیدها گاز سمی تولید می‌کند (آزاد می‌کند).

R32 – در تماس با اسیدها گاز خیلی سمی آزاد می‌کند.

R33 – خطر اثرات تجمعی وجود دارد.

R34 – باعث سوختگی می‌شود.

R35 – باعث سوختگی‌های شدید می‌شود.

R36 – باعث تحریک چشم‌ها می‌شود.

R37 – باعث تحریک سیستم تنفس می‌شود.

R38 – باعث تحریک پوست می‌شود.

R39 – خطر خیلی جدی و اثرات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R40 – اثر سرطان‌زای محدودی مشاهده شده است.

R41 – خطر آسیب جدی به چشم‌ها وجود دارد.

R42 – در صورت تنفس ممکن است باعث حساسیت شود.

R43 – در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود.

R44 – در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد.

R45 – ممکن است باعث سرطان شود.

R46 – ممکن است باعث آسیب توارث ژنتیکی شود.

R47 – ممکن است باعث تولد ناقص شود.

R48 – در تماس طولانی، خطر جدی داشته و باعث آسیب به سلامتی فرد می‌شود.

R49 – در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود.

R50 – برای موجودات آبی خیلی سمی است.

R51 – برای موجودات آبی سمی است.

R52 – برای موجودات آبی ضرر دارد.

R53 – در طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط آبی شود.

R54 – برای کلیه گیاهان سمی است.

R55 – برای کلیه جانوران سمی است.

R56 – برای موجودات خاکی سمی است.

R57 – برای زنبور عسل سمی است.

R58 – در تماس طولانی مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محیط شود.

R59 – برای لایه ازون خطرناک است.

R60 – ممکن است به حاصل خیزی خاک آسیب برساند.

R61 – ممکن است باعث آسیب به جنین شود.

R62 – خطر صدمه به حاصلخیزی خاک وجود دارد.

R63 – امکان وارد شدن صدمه به جنین وجود دارد.

R64 – ممکن است باعث صدمه به بچه‌هایی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، گردد.

R65 – اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسیب دیدگی شود.

R66 – در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکی و ترک پوست شود.

R67 – بخارات آن ممکن است باعث گیجی و خواب آلودگی شود.

R68 – خطر اثرات غیر قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد.

 

کدهای ترکیبیR

R14/15 – به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال آزادمی‌کند.

R45/29 – با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال آزادمی‌کند.

R20/21 – در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.

R20/22 – در صورت خوردن و استنشاق مضر است.

R20/21/22 – در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.

R21/22 – در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است.

R23/24 – در تماس با پوست و استنشاق، مسمومیت ایجاد می‌کند.

R23/25 – در صورت خوردن و استنشاق مسمومیت ایجاد می‌کند.

R23/24/25 – در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می‌کند.

R24/25 – در صورت تماس با پوست یا خوردن مسمومیت ایجاد می‌کند.

R26/27 – در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

R26/28 – در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت شدید ایجادمی‌کند.

R26/27/28 – در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسمومیت شدید ایجادمی‌کند.

R27-28 – در تماس با پوست و خوردن مسمومیت شدید ایجاد می‌کند.

R36/37 – چشم ها و دستگاه تنفسی را تحریک می‌کند.

R36/38 – باعث تحریک چشم‌ها، و پوست می‌شود.

R36/37/38 – باعث تحریک چشم‌ها دستگاه تنفسی و پوست می‌شود.

R37/38 – باعث تحریک دستگاه تنفسی و پوست می‌شود.

R42/43 – در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسیت شود.

 

 

عبارات ایمنی(Safety)

S1 Keep locked up

  S2 Keep out of the reach of children

  S3 Keep in a cool place

    S4 Keep away living quarters

   ( S5 Keep contents under ... (there follows the name of a liquid

(S6 Keep under ... (there follows the name of an inert gas

 S7 Keep container tightly closed

   S8 Keep container dry

   S9 Keep container in a well-ventilated place

    S12 Do not keep the container sealed

    S13 Keep away food, drink and animal foodstuffs

  (  S14 Keep away ... (a list of incompatible materials will follow

   S15 Keep away head

    S16 Keep away sources of ignition

    S17 Keep away combustible material

   S18 Handle and open container with care

    S20 When using, do not eat or drink

    S21 When using do not smoke

    S22 Do not breathe dust

    S23 Do not breathe vapour

    S24 Avoid contact with skin

    S25 Avoid contact with eyes

    S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice

    S27 Take off immediately all contaminated clothing

    S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of soap-suds

    S29 Do not empty into drains

    S30 Never add water to this product

    S33 Take precautionary measures against static discharges

    S35 This material and its container must be disposed of in a safe way

    S36 Wear suitable protective clothing

    S37 Wear suitable gloves

    S38 In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment

    S39 Wear eye / face protection

    S40 To clean the floor and all objects contaminated by this material, use .... (there follows suitable cleaning material

    S41 In case of fire and / or explosion do not breathe fumes

    S42 During fumigation / spraying wear suitable respiratory equipment

    S43 In case of fire use ... (there follows the type of fire-fighting equipment to be used

    S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible

    S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or labe

    S47 Keep at temperature not exceeding

   S48 To be kept wet with (there follows a material name

    S49 Keep only in the original container

    S50 Do not mix with

   S51 Use only in well ventilated areas

    S52 Not recommended for interior use on large surface areas

    S53 Avoid exposure - obtain special instructions before use

    S56 Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point

    S57 Use appropriate container to avoid environmental contamination

    S59 Refer to manufacturer / supplier for information on recovery / recycling

    S60 This material and its container must be disposed of as hazardous waste

    S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets

S62 If swallowed, do not induce vomitting; seek medical advice immediately and show this container or label

 

در رابطه با عبارات ایمنی کدهای S1 الی S62 به صورت ذیل تعریف می‌شوند:

S1 –  در محل امن نگهداری شود.

S2 –  دور ازدسترس اطفال نگهداری شود.

S3 –  در جای خنک نگهداری شود.

S4 –  دور از محل زندگی نگهداری شود.

S5 – در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود.

S5.1 – آب

S5.2 – نفت

S6 – در گاز بی‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری شود.

S6.1 – نیتروژن

S6.2 – آرگون

S6.3 – دی اکسید کربن

S7 – در ظرف کاملا در بسته نگهداری شود.

S8 – در ظرف کاملا خشک نگهداری شود.

S9 – در محلی با تهویه خوب نگهداری شود.

S10 – ندارد.

S11 – از نفوذ هوا جلوگیری شود.

S12 – در ظرف مهر و موم شده نگهداری شود.

S13 – به دور از مواد غذایی، نوشیدنی و خوراک دام نگهداری شود.

S14 – به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداری شود.

14.1 – فلزات سنگین، اسیدها، بازها.

14.2 – اکسیدکننده‌ها و اسیدها و فلزات سنگین

14.3 – آهن

14.4 – آب و بازها

14.5 – اسیدها

14.6 – بازها

14.7 – فلزات

14.8 – اکسیدکننده‌ها و اسیدها

14.9 – مواد آلی قابل اشتعال

14.10 – مواد قابل اشتعال، اسیدها

14.11 – مواد قابل اشتعال

S15 – دور از گرما نگهداری شود.

S16 – به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداری شود.

S17 – به دور مواد قابل احتراق نگهداری شود.

S18 – درب ظرف با احتیاط باز شود.

S19 – ندارد.

S20 – در هنگام استفاده از خوردن و آشامیدن خودداری شود.

S21 – در هنگام استفاده سیگار نکشید.

S22 – گرد و غبار آن را تنفس نکنید.

S23 – بخارات آن را تنفس نکنید.

23.1 – گازهای آن را تنفس نکنید.

23.2 – بخارات آن را تنفس نکنید.

23.3 – اسپری آن را تنفس نکنید.

23.4 – فیوم‌های آن را تنفس نکنید.

23.5 – بخارات و اسپری آن را تنفس نکنید.

S24 – از تماس با پوست اجتناب شود.

S25 – از تماس با چشم‌ها اجتناب شود.

S26 – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سریعا با آب جاری شسته و به پزشک مراجعه کنید.

S27 – سریعا همه لباس‌ها را عوض کنید.

S28 – بعد از تماس با پوست محل را سریعا با کف صابون فراوان بشویید.

28.1 – با آب

28.2 – آب و صابون

28.3 – آب و صابون، در صورت امکان پلی‌اتیلن گلیکول 400

28.4 – پلی‌اتیلن گلیکول 300 و اتانول (2 به 1) و مقداری آب و صابون.

28.5 – پلی‌اتیلن گلیکول 400

28.6 – پلی‌اتیلن گلیکول 400 با آب فراوان

28.7 – آب و صابون اسیدی

S29 – در فاضلاب تخلیه نکنید.

S30 – هرگز به این محصول آب اضافه نکنید.

S31 – دور از موارد قابل انفجار نگهداری شود.

S32 – ندارد.

S33 – نکات ایمنی در مورد مواد  و اجسام الکتریسیته‌دار را رعایت نمایید.

S34 – از ایجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداری کنید.

S35 – مواد زاید و ظروف باید به روش ایمنی دفع شود.

S36 – از لباس محافظ مناسب استفاده کنید.

S37 – از دستکش مناسب استفاده کنید.

S38 – اگر تهویه کافی نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنید.

S39 – از عینک مناسب استفاده کنید.

S40 – کف محل کار و اشیای آلوده را باماده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز نمایید.

S41 – در صورت آتش‌سوزی یا انفجار از استنشاق فیوم‌ها خودداری شود.

S42 – به هنگام انتشار دود یا اسپری کردن، از تجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید.

S43 – در صورت بروز حریق از خاموش کننده‌ای که توسط کارخانه سازنده توصیه شده استفاده کنید.

43.1 – آب

43.2 – خاموش کننده آب یا پودر

43.3 – خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

43.4 – دی‌اکسید کربن، هرگز از آب استفاده نشود.

43.5 – هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود.

43.6 – ماسه، هرگز از آب استفاده نشود.

43.7 – پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود.

43.8 – ماسه، دی‌اکسیدکربن یا پودر، هرگز از آب استفاده نشود.

S44 – در صورت احساس ناراحتی به پزشک مراجعه کنید (در صورت امکان برچسب را نشان دهید)

S45 – به هنگام بروز حادثه یا احساس ناراحتی سریعا به پزشک مراجعه کنید (درصورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید).

S46 – در صورت خوردن آن سریعا به پزشک مراجعه کنید – ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید.

S47 – در دمای پایین نگهداری شود.

S48 – با توجه به نوع ماده در آب نگهداری شود.

S49 – فقط در ظرف اصلی نگهداری شود.

S50 – اجازه ندهید با مواد زیر مخلوط شود:

50.1 – اسیدها

50.2 – قلیاها

50.3 – اسیدهای قوی، بازهای قوی، فلزات غیر آهنی

S51 – فقط در محلی با تهویه خوب استفاده شود.

S52 – توصیه نمی‌شود به مقدار زیاد درداخل محیط استفاده شود.

S53 – از تماس با آن اجتناب شود (قبل ازاستفاده دستورالعمل آن را بگیرید) .

S54 – ندارد.

S55 – ندارد.

S56 – مواد زاید و ظروف خطرناک و ضایعات ویژه آن را در نقطه‌ای جمع کنید.

S57 – از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محیط اجتناب کنید.

S58 – ندارد.

S59 – با مراجعه به کارخانه سازنده و تهیه کننده اطلاعات بازیافت را بدست آورید.

S60 – این ماده و ظروف آن باید به عنوان ضایعات خطرناک دفع شوند.

S61 – از رها کردن آن در محیط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).

S62 – در صورت خوردن، از استفراغ جلوگیری شود. سریعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا برچسب را به پزشک نشان دهید.

 

کدهای ترکیبیS

S1/2 = در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداری می‌شود.

S3/7/9 = در ظرفی کاملا در بسته در محل خنک و با تهویه خوب نگهداری شود.

S3/9 = در ظرفی کاملا در بسته در محلی باتهویه خوب نگهداری شود.

S3/9/14 = در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد زیر نگهداری شود:

3/9/14.1 = فلزات سنگین، اسیدها و قلیاها

3/9/14.2 = اکسید کننده، اسیدی، ترکیبات فلزی سنگین

3/9/14.3 = آهن

3/9/14.4 = آب و قلیاها

3/9/14.5 = اسیدها

3/9/14.6 = قلیاها

3/9/14.7 = فلزات

3/9/14.8 = اکسیدکننده و مواد اسیدی

3/9/14.49 = فقط در ظرف اصلی در محل خنک با تهویه خوب بدور از مواد ذیل نگهداری شود:

3/9/14.1/49 = ترکیبات فلزی سنگین اسیدها و قلیاها

3/9/14.2/49 = اکسید کننده، اسیدها ترکیبات فلزی سنگین

3/9/14.3/49 =  آهن

3/9/14.4/49 = آب و قلیاها

3/9/14.5/49 = اسیدها

3/9/14.6/49 = قلیاها

3/9/14.7/49 = فلزات

3/9/14.8/49 = اکسید کننده و اسید

3/9/49 =در ظرف اصلی در جای خنک در محلی با تهویه خوب

3/14 = در جای خنک بدور از مواد ذیل نگهداری شود:

3/14.1 = مواد کاهنده ترکیبات فلزی سنگین، اسیدها و قلیاها

3/14.2 = اکسیدکننده ، مواد اسیدی ترکیبات فلزی سنگین

3/14.3 = آهن

3/14.4 = آب و قلیاها

3/14.5 = اسیدها

3/14.6 = قلیاها

3/14.7 = فلزات

3/14.8 = اکسیدکننده و مواد اسیدی

S7/8 = در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداری شود.

S7/9 = در ظرف کاملا در بسته در محلی با تهویه خوب نگهداری شود.

S20/21 = در موقع کار و استفاده، از خوردن آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید.

S24/25 =  از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود.

S36/37 = از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S36/37/39 = از لباس، دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S36/39 = از لباس و عینک مناسب استفاده کنید.

S37/39 = از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید.

S47/49 = فقط در ظرف اصلی و در دمایی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگهداری ‌شود.

|+| نوشته شده توسط مونا همایی در یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱  |
 
 
بالا